Đăng nhập
Lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018

Tất cả các môn thi theo lớp, cụ thể:

Ngày kiểm tra

Buổi thi

Khối

Thời gian tính giờ làm bài

Môn

Thời gian làm bài

07/05/2018

Sáng

11+12

7h30

Công nghệ

45 phút

8h45

Tin

45 phút

10h00

GDQP

45 phút

Chiều

10

13h30

Công nghệ

45 phút

14h45

Tin

45 phút

16h00

GDQP

45 phút

08/05/2018

Sáng

11+12

7h30

Ngữ văn

90 phút

9h30

Sinh học

45 phút

Chiều

10

13h30

Ngữ văn

90 phút

15h30

Sinh học

45 phút

09/05/2018

Sáng

11+12

7h30

GDCD

45 phút

8h45

Vật lý

45 phút

10h00

Lịch sử

45 phút

Chiều

10

13h30

GDCD

45 phút

14h45

Vật lý

45 phút

16h00

Lịch sử

45 phút

10/05/2018

Sáng

11+12

7h30

Toán

90 phút

9h30

Địa

45 phút

Chiều

10

13h30

Toán

90 phút

15h30

Địa

45 phút

11/05/2018

Sáng

11+12

7h30

Hóa

45 phút

8h45

Ngoại ngữ

60 phút

Chiều

10

13h30

Hóa

45 phút

14h45

Ngoại ngữ

60 phút